Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@par3makelaars.nl of telefonisch contact met ons opnemen: kantoor 040-290 1 390 of mobiel 0646 015999.

Torenallee 20 Strijp-S
5617 BC Eindhoven
KVK Eindhoven 17164757
info@par3makelaars.nl

Disclaimer

PAR-3 Makelaars is niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die op deze internetpagina’s vermeld staat. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. PAR-3 Makelaars heeft alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vastgelegd.Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan.

Privacyverklaring

Deze website en uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan PAR-3 Makelaars eigenaar is.

Koppelingen naar andere websites, welke niet van PAR-3 Makelaars zijn

De websites van PAR-3 Makelaars kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van PAR-3 Makelaars. PAR-3 Makelaars heeft geen zeggenschap over deze sites, noch over hun privacymaatregelen. Deze kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van PAR-3 Makelaars. Wij ondersteunen geen andere websites en laten ons daar niet over uit. De persoonsgegevens die verstrekt worden aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van PAR-3 Makelaars. We adviseren eerst het privacybeleid van andere bedrijven door te nemen, voordat persoonsgegevens aan derden verstrekt gaan worden. Specifieke bedrijven kunnen eventueel persoonlijke details aan PAR-3 Makelaars verstrekken. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

Pagina’s opvragen

De informatie die PAR-3 Makelaars van u verzamelt, is afhankelijk van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de site van PAR-3 Makelaars worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daar uitdrukkelijk om verzoekt. Bij uw bezoek aan de PAR-3 Makelaars-website worden per opgevraagde pagina standaardgegevens verzameld en opgeslagen zoals de datum en tijd waarop de pagina is opgevraagd, het IP-adres van de gebruiker die de pagina opvraagt, de browser van de gebruiker etc.

Cookies

Op deze website wordt geen informatie verzameld door gebruikmaking van cookies, tenzij dit expliciet wordt meegedeeld. Een cookie is een klein configuratiebestand dat websites kunnen plaatsen op de harde schijf van de computer van een bezoeker, waarin gegevens m.b.t. de betreffende website worden opgeslagen. Een cookie kan geen informatie van de harde schijf van de bezoeker halen, of schade aanrichten aan de computer van de bezoeker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Hiervoor dient u slechts een simpele wijziging in de instellingen van uw internet browser te maken. Let wel: het uitschakelen van deze cookies vermindert uw surfgemak omdat u formulieren niet meer automatisch door uw browser kunt laten aanvullen.

Statistieken bezoekers

PAR-3 Makelaars gebruikt pixels,JPEG bestanden, om haar activiteiten te ondersteunen en te meten. Deze bestanden worden door onze website-supplier geleverd. De verkregen informatie is anoniem en kan niet gebruikt worden voor persoonlijke identificatie. Het bevat niet uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres.

Persoonlijke gegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijn tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, danwel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.

Versturen van persoonsgegevens

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan PAR-3 Makelaars verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. Na gebruik worden uw persoonsgegevens vernietigd. Uw persoonsgegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Bij het gebruik van persoonsgegevens op deze website wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. De Wbp helpt de privacy van burgers te beschermen. Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wet. Op grond van de Wbp dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden (artikel 33). Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Uw gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 van de Wbp.

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan PAR-3 Makelaars eigenaar is.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan PAR-3 Makelaars en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van PAR-3 Makelaars te worden verkregen.

De informatie die PAR-3 Makelaars van u verzamelt, is afhankelijk van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de site van PAR-3 Makelaars worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u daar uitdrukkelijk om verzoekt. Bij uw bezoek aan de PAR-3 Makelaars-website worden per opgevraagde pagina standaardgegevens verzameld en opgeslagen zoals de datum en tijd waarop de pagina is opgevraagd, het IP-adres van de gebruiker die de pagina opvraagt, de browser van de gebruiker etc.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

PAR-3 Makelaars geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

PAR-3 Makelaars sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan; de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van PAR-3 Makelaars geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, software en andere objecten; (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek van de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s).

Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar websites die niet van PAR-3 Makelaars zijn

De PAR-3 Makelaars – websites kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. PAR-3 Makelaars heeft geen zeggenschap over die sites. PAR-3 Makelaars is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

PAR-3 Makelaars zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

PAR-3 Makelaars behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan PAR-3 Makelaars de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de PAR-3 Makelaars – website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.